CHÍNH SÁCH VI PHẠM VÀ CÁC CHẾ TÀI XỬ LÝ VI PHẠM NHÀ BÁN HÀNG
Chú ý: Bảng nội dung vi phạm này không bao hàm tất cả các trường hợp vi phạm mà được bổ sung cập nhập liên tục tùy từng thời điểm và hiệu lực sẽ có ngay sau khi bổ sung.

PHẠM VI VÀ HIỆU LỰC

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các nhà bán hàng

- Sàn thương mại điện tử SDY bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Sàn thương mại điện tử SDY cũng khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính sách bảo hiểm hàng hóa này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của khách hàng.

- Việc khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi chính sách được thay đổi/ sửa đổi/ bổ sung được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận chính sách này.

Loading...
Chat SDY